سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حسین علی آبادی فراهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
محمدحسین لباسچی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
امیرحسین شیرانی راد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
سیدعلی رضا ولد ابادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر قارچ میکوریزا، سطوح فسفر و تنش خشکی بر تعدادی از صفات ریـشۀ گـشنیز در شـرایط مزرعـه و آزمایش گاه، این تحقیق در سال ۱۳۸۵ در موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کـرج انجـام گرفـت . آزمـایش مزرعـه ای بـه صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار اجرا گردید . تیمارهای مورد بررسی شامل کاربرد و عدم کاربرد میکوریزا، مقادیر ۰ ، ۳۵ و ۷۰ کیلوگرم در هکتار کود فسفر و دور آبیاری ۳۰ میلی متر تبخیر ( شـرایط بـدون تنش خشکی ) و ۶۰ میلـی متـر تبخیـر از سـطح تـشتک تبخیـر ( شـرایط تـنش خـشکی ) بودنـد . نتـایج نـشان داد کـه تـأثیر ات دورآبیاری و فسفر بر عملکرد ریشه، طول ریشه، طول ریشه چه و وزن خشک ریشه چه در سطح ۱ درصـد معنـی دار بودنـد . بیش ترین میانگین عملکرد ریشه ۲۶۹۵ کیلوگرم در هکتار، طول ریشه چه ۱/۵۱ سانتی متر و وزن خشک ریـشه چـه ۰/۲۷۲۴ گرم در شرایط بدون تنش و بیش ترین میانگ ین طول ریشه ۱۸/۸۹ سانتی متر در شرایط تنش به دست آمد . مقایسه میانگین ها نشان داد که بیش ترین میانگین عملکرد ریشه ۲۲۰۳ کیلوگرم در هکتار، طول ریشه ۲۰/۵۶ سانتی متر، طـول ریـشه چـه ۱/۴۶ سانتی متر و وزن خشک ریشه چه ۰/۲۲۱۸ گرم از کاربرد ۷۰ کیلـوگرم فـسفر در هکتـار بـ ه دسـت آمدنـد . هـم چنـین تـأثیر میکوریزا بر عملکرد ریشه، طول و وزن خشک ریشه چه در سطح ۱ درصد و بر طول ریشه در سطح ۵ درصد معنی دار بود . بیش ترین میانگین عملکرد ریشه ۲۱۹۷ کیلوگرم در هکتار، طول ریشه ۲۰/۰۲ سانتی متر، طـول ریـشه چـه ۱/۲۵ سـانتی متـر و وزن خشک ریشه چه ۰/۲۳۱۴ گرم ازکاربرد میکوریزا به دست آمدند . اثر متقابل میکوریزا و فسفر بر عملکرد ریـشه ، وزن و طول ریشه چه درسطح ۵ درصد و اثر متقابل میکوریزا و دورآبیاری بر عملکرد ریشه در سطح ۱ درصد معنی داربـود . نتـایج این آزمایش نشان داد که میکوریزا رشد ریشۀ گشنیز را افزایش داده اسـت کـه نکتـۀ مهمـ ی بـرای افـزایش جـذب آب در نواحی خشک و نیمه خشک می باشد .