سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا موسوی – گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
کاظم ندافی – گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
علیرضا مصداقی نیا – گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
محمود شریعت – گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

با گسترش دانش بیوتکنولوژی، امکان کاربرد این علم در سایر زمینه ها فراهم شده است. یکی از این زمینه ها، تصفیه فاضلاب بخصوص سیستم های تصفیه بیولوژیکی فاضلابهای شهری و صنعتی است در چنین سیستمهایی میکروارگانیزم های موجود در لجن فعال نقش اساسی در عملکرد سیستم تصفیه ایفا می کنند و هرگونه فناوری که موجب تسهیل تهیه و تولید لجن فعال با خواص مناسب برای سیستم های تصفیه می گردد. می توانددر بهبود و ارتقاء عملکرد تصفیه بیولوژیکی موثر واقع شود و برای رفع نواقص احتمالی ناشی از تاثیر شوکهای بار هیدرولیکی و سمی نیز موثر باشد. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر لیوفیلزه کردن بر کیفیت میکروبی لجن فعال انجام شده است و به این ترتیب که مقادیر مهمترین مشخصه های عملکرد لجن فعال شامل SVI,OUR راندمان حذف COD محلول و جنس ارگانیزم های غالب قبل و بعد از لیوفیلیزه کردن لجن در مقیاسی آزمایشگاهی تعیین و نتایج حاصل با روش های آماری مورد ارزیابی قرار گرفته است.