سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدحمیدرضا مداح حسینی – استادیار دانشکده مهندسی و علم مواد،دانشگاه صنعتی شریف
فاطمه کثیری – کارشناس دانشکده مهندسی و علم مواد،دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق، تأثیر متغیرهای مهم فر ایند متالورژی پودر بـر سـاختار آلیـاژ آلنیکـو ۶ زینتـر بـهروش متـالوگرافی توسط میکروسکوپ نوری و الکترونی مورد مطالعه قرار گرفته است . برای تعیین شرایط بهینه زینتر، نمونه هایی در دما، زمان و اتمسفرهای مختلف زینتر شده اند . همچنین با انجام عملیـات حرارتـی در دمـا و زمـا نهـای متفـاوت و کونچ کردن نمونه ها در محیط های گوناگون، تأثیر متغیرهـای ایـن عملیـات بـر ایجـاد سـاختار بهینـه در ایـن نـوع مغناطیس بررسی و در نهایت، شرایط بهینه فرایند تولید برای آلیاژ مورد بحث ارائه شده است .