سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
محدثه حیدرزاده – دانشجوی کارشناسی زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان
سیدمحمدرضا احتشامی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان
سیده حمیده ملکوتی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان

چکیده:
به منظور ارزیابی تأثیر متیل جاسمونات و تنش شوری بر ویژگی های جوانه زنی و رشد گیاهچه کلزا، آزمایشی در آزمایشگاه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. فاکتورهای آزمایشی شامل متیل جاسمونات در ۴ سطح (۰، ۳۰، ۶۰ و ۹۰ میکرومولار) و شوری در ۵ سطح (۰، ۲/۰-، ۴/۰-، ۶/۰- و ۸/۰- مگاپاسکال) بودند. صفات مورد بررسی عبارت از طول ساقه چه و ریشه چه، وزن تر ساقه چه و ریشه چه، وزن خشک ساقه چه و ریشه چه، درصد جوانه زنی، ضریب آلومتریک، شاخص بنیه و درصد آب بافت گیاهچه بود. نتایج نشان داد اثر متیل جاسمونات و شوری بر درصد جوانه زنی، وزن تر ساقه چه و ریشه چه، طول ساقه چه و ریشه چه، شاخص بنیه و درصد آب بافت گیاهچه در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار شد. همچنین اثر متقابل تیمار متیل جاسمونات و شوری بر درصد جوانه زنی، وزن تر ساقه چه و ریشه چه، وزن خشک ریشه چه، طول ساقه چه و ریشه چه، شاخص بنیه و درصد آب بافت گیاهچه در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار بود. نتایج مقایسات میانگین نیز نشان داد که با افزایش سطح شوری صفات مورد بررسی کاهش نشان داد. ضمن این که در اکثر صفات، سطح ۶۰ میکرومولار متیل جاسمونات دارای بالاترین میزان بود. به طور کلی نتایج آزمایش نشان داد که استفاده از متیل جاسمونات باعث کاهش اثر سوء تنش شوری در کلزا می گردد.