سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

اصغر بسالت پور – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی حاج عباسی – دانشیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
احمدرضا مللی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

بهره برداری از سیستم های مختلف خاک ورزی، پس از تغییر غیر علمی و ناآگاهانه اراضی مرتعی به کشاورزی، بویژه در اراضی حاشیه ای و مناطق پرشیب کوهستانی، عمومًا سبب بروز تأثیرات نامطلوبی نظیرکاهش کیفیت پویای خاک، فرسایش خاک و جاری شدن سیل های ویرانگر می گردد. چنانکه برگردان و خردکردن توده خاک توسط شخم و شیار، سبب تسریع تجزیه مواد آلی خاک شده وسایر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آن را تحت تأثیر قرار می دهد( ٣و ٦). این پژوهش با هدف بررسی اثر تبدیل اراضی مرتعی به زمین های کشاورزی بر برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، نظیر وزن مخصوص ظاهری، میانگین وزنی قطر خاکدانه ها، مواد آلی و هدایت الکتریکی خاک انجام گرفته است.