سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مجید حجازی مهریزی – دانشجوی دکترا گروه خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین شریعتمداری – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان
مجید افیونی – استاد گروه خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

فسفر یکی از عناصر اصلی موردنیاز گیاه میباشد که کمبود آن در اراضی کشاورزی منجر به کاهش رشد محصولات زراعی میگردد استفاده از کودهای آلی در اراضی کشاورزی مناطق خشک که دارای ماده آلی پایینی هستند بهبود خصوصیات فیزیکی، بیولوژیکی، شیمیایی خاک و همچنین بهبود وضعیت تغذیهای گیاه را به دنبال دارد . کودهای آلی حاوی مقادیر متنابهی از عناصر مورد نیاز گیاه مانند فسفر و نیتروژن بوده که استفاده از آنها در اراضی کشاورزی باعث بالا نگهداشتن سطح باروری خاک شده و کشاورزان را قادر خواهد ساخت که برای مدت طولانی از این اراضی استفاده کنند تحقیقات متعددی نشان داده است که استفاده از کودهای آلی منجر به افزایش فسفر قابل جذب خاک میشوداما در زمینه تأثیر این کودها بر شکلهای مختلف فسفر خاک اطلاعات کافی در اختیار
نمیباشد . همچنین با توجه به اینکه بخشهای مختلف فسفر معدنی و آلی از لحاظ تأمین فسفرقابل جذب خاک با هم متفاوت هستند، آگاهی از وضعیت از هر کدام از این بخشها میتواند در مدیریت صحیح تغذیه فسفر در خاک مفید واقع گردد . لذا این تحقیق با هدف بررسی تأثیرات تجمعی و باقیمانده کود گاوی بر شکلهای مختلف فسفر آلی و معدنی در یک خاک آهکی انجام گرفت .