سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهرنوش اسکندری – دانشجوی کارشناسی ارشد
علیرضا آستارایی – عضو هیئت علمی گروه خاکشناسی

چکیده:

نتایج آزمایش در شرایط گلخانه بر روی نخود تحت تأثیر تیمار های مختلف مواد آلی نشان داد ، حداکثر درصد جوانه زنی در تیمار مخلوط خاک و پیت استریل مشاهده گردید . وزن خشک اندام های هوایی در بوته و وزن دان ه نخود در بوته ،تعداد غلاف و وزن خشک غلاف در بوته ، تعداد نخود در گلدان در تیمار ورمی کمپوست نسبت به سایر تیمارها افزایش معنی دار داشت .