سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عزالدین مهاجرانی – تهران، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده لیزر و پلاسما، آزمایشگاه فوتونی
محمدهاشم رضوانی – تهران، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده لیزر و پلاسما، آزمایشگاه فوتونی
راضیه محزون – تهران، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده لیزر و پلاسما، آزمایشگاه فوتونی

چکیده:

در این پژوهش تأثیرات مختلف محی ط موضعی پیرامون مولکول های کوچک آلی رنگینه غیرخطی دیسپرس رد یک DR1 بر رفتار پویای آنها بررسـی شـد . بـدین منظور با استفاده از پلیمر پلی استایرن سولفونیک اسید PSSA و پلیمر پلی متیل متاکریلات PMMA لایه های نازک پلیمری آلاییده به رنگینه تهیه گردیدنـد و مـ ورد بررسیهای طیفی قرار گرفتند . همچنین توسط تابش پرتوی لیزر قطبیده در نمونه ها ناهمسانگردی ایجاد شد و این فرایند نیز بررسی شد . نشان داده شد که برهمکنش با میزبان می تواند تبدیل به اثر غالب محیط موضعی شود و مورد استفاده قرار گیرد .