سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

احمد بای بوردی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

چکیده:

مولیبدن Mo جزء عناصر ضروری کم مصرف برای گیاهان است که به صـورت آنیون مولیبدات ( MoO4 2- ( جذب گیاه شده، در ساختمان آنزیم های نیتروژناز، نیترات ردواکتاز، آلدئیداکسیداز و گزانتین اکسیداز بکار رفته است ( خلدبرین و اسلام زاده، ).۱۳۸۰ همچنین مولیبدن میزان پروتئین دانه، میزان محصول و قدرت جوانه زنی دانه گندم را افزایش می دهد ) Modi ، ).۲۰۰۲ سیلیسیم با استحکام ساقه در غلات ( برنج، نیشکر و گندم ) موجب کاهش خوابیدگی در گیاهان می شود . علاوه بر این دیواره سلول های بشره به وسیله لایه ای محکم از سیلیس آغشته می شوند ودر برابر
آلودگی های قارچی مؤثر واقع می شوند ( خلدبرین و اسلام زاده، ).۱۳۸۰ سیلیسیم کافی میزان جذب نور توسط گیاه را افزایش داده و باعث افزایش تولیدات فتوسنتزی می گردد ( خلدبرین و اسلام زاده، ).۱۳۸۰ همچنین Liang و همکاران (۱۹۹۴) گزارش کردند افزودن سیلیکات سدیم به خاکهای آهکی عملکرد دانه برنج را ۴/۶- ۲۰/۷ درصد و عملکرددانه گندم را به میزان ۴/۱-۹/۳ درصد افزایش داد .