سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامحسین اکبری – استادیار مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی
محمدحسین همتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

آلیاژی ازمس – کروم به روش ریخته گری ثقلی در قالب گوه ای از جنس مس تهیه گردید . تأثیر تغییر ضخامت بر سرعت سرد کردن از طریق اندازه گیری تغییرات پارامتر شبکه، هدایت الکتریکی و سختی بررسـی شـد . حـ داکثر حلالیت کروم درمس در نوک گوه به دست آمد . نتایج نشان داد که در اثر پیرسازی منحنی سختی تا نـوک گـوه به طور پیوسته سیر صعودی دارد . تغییرات سختی به مقدار کروم محلول، اندازه و میزان کروم رسـوبی در زمینـه ی مس نسبت داده شد . بررسی های ریزساختاری توسط میکروسکوپ ن وری انجام پـذیرفت . سـه منطقـه ی متمـایز از حیث ساختار، خواص فیزیکی و مکانیکی مشاهده شد . آلیاژ متشکل از ذرات ریز کروم در زمینه ی مـس اشـباع از کروم بود .