سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا احتشامی – دانشجوی دکترای دانشگاه تربیت مدرس
مجید آقاعلیخانی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا چائی چی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
کاظم خاوازی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

اثر تلقیح بذر با ریزجـانداران حـلکننده فسفـات بر رشد، عملکرد و جذب عنـاصر غذائـی ذرت (Zea mays L. SC. 704) در یک آزمایش مزرعه ای مورد بررسی قرار گرفت . این تحقیق به صورت طرح کرت های خرد شده و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار اجرا گردید . تیمارهای آبیاری در سه سطح به عنوان عامل اصلی بر اساس ۷۰ ، ۱۰۰ و ۱۳۰ میلی متر تبخیر تجمعی از سطح تشتک کلاس A و تیمارهای کود فسفره در پنج سطح شامل بدون کود، کود سوپر فسفات تریپل، قارچ میکوریزاGlomus intraradices (AM) ، باکتری حل کننده فسفاتPseudomonas fluorescens (Pf) و مخلوطی از این دو ریزجاندار به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند . تأثیر مثبت بر رشد گیاه، جذب عناصر غذائی،عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت در تیمار تلقیح بذر با AM و Pf مشاهده شد . تلقیح بذر با AM+Pf تحت شرایط تنش کم آبی به طور معنی داری عملکرد دانه، اجزای عملکرد، شاخص برداشت، غلظت نیتروژن و فسفر دانه، میزان فسفر قابل دسترس خاک و درصد کلنیزاسیون ریشه را افزایش داد . اثر تلقیح بذر باAM نیز مشابه با تأثیر تلقیح بذر باAMو AM+Pfبود . در برخی از صفات مورد اندازه گیری تحت شرایط معمولی آبیاری ۷۰) میلی متر تبخیر تجمعی از سطح تشتک کلاس A)، تیمار کود شیمیائی بالاتر از تیمار تلقیح بذر با AM+Pf بود، اما این اختلاف معنی دار نبود . در مقایسه با نتایج به دست آمده از تیمارهای تلقیح بذر با AM+Pf و AM ، تیمار تلقیح بذر با Pf تأثیر ضعیفی داشت که می توان چنین نتیجه گرفت که این ریزجاندار به منظور تأثیر قوی و مثبت نیاز به یک مکمل دارد . همه خصوصیات مورد اندازه گیری در تیمارهای تلقیح بذر با AM+Pf و AM تحت شرایط تنش کم آبی بالاتر از تیمارهای کود شیمیائی و بدون تلقیح بودند . بعلاوه ویژگی های مورد ارزیابی تیمار تلقیح بذر با AM+Pf تحت شرایط تنش شدید کم آبی به طور معنی داری پائین تر از شرایط معمولی آبیاری و شرایط متوسط تنش کم آبی بودند . بنابراین می توان چنین بیان کرد که این ریزجانداران به زمان بیشتری برای تثبیت و استقرار در خاک نیاز دارند . یافته های موجود نشان می دهد که ریزجانداران حل کننده فسفات می توانند منجر به افزایش رشد و جذب فسفر در ذرت شوند که این امر منجر به افزایش تحمل گیاه تحت شرایط تنش کم آبی می گردد .