سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

فریبا مقصودی قره بلاغ – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آز
محمدرضا رضایی – عضو هیات علمی و دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه تهران
داود جهانی – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

[تعدادی از تصاویر و جداول دارای مشکل می باشند]
سازند آسماری به سن الیگومیوسن، در جنوب غرب ایران شامل سنگهای کربناته و در برخی مناطق ماسه سنگ و سنگهای تبخیری میباشد . این سازند بر روی سازنده پابده و در زیر سازند گچساران قرار گرفته است . سازند آسماری شامل سه بخش زیرین، میانی و بالایی میباشد . در منطقه خوزستان بخش ماسه سنگ اهواز و در منطقه لرستان بخش تبخیری کلهر در سازند آسماری تشخیص داده شده است . مطالعات انجام شده در برش تحت الارضی در میدان نفتی گچساران نشان میدهد که سازند آسماری شامل ۱۱ میکروفاسیس زیر میباشد .
-۱ مادستون دولومیتی حاوی ندولهای انیدریتی -۲ مادستون دولومیتی -۳ وکستون تا پکستون میلیولیددار -۴ گرینستون میلیولیددار -۵ گرینستون خردهاسکلتیدار -۶ گرینستون اائیدار -۷ باندستون مرجانی -۸ وکستون تا پکستون جلبکدار -۹ وکستون دولومیتی اکینوئیدار -۱۰ وکستون تا پکستون لیپیدوسیکلین دار -۱۱ پکستون نومولیت دار . این رخسارهها منجر به شناسایی مجموعه رخسارههای D, C, B, A در مخزن آسماری گردید . مقایسه این مجموعه رخسارهها با کمربندهای رخسارهای باکستون و پدلی نشان میدهد که محیط رسوبگذاری سازند آسماری در میدان گچساران یک رمپ کربناته بوده است . رسوبگذاری و فرآیندهای دیاژنتیکی ( شامل : سیمانی شدن، دولومیتی شدن و فرآیند انحلال ) اثر مهمی بر روی کیفیت مخزن داشتهاند و منجر به تفکیک سه محیط دیاژنزی دریایی، متئوریکی و دفنی در این سازند شده است . در سازند آسماری منطقه مورد مطالعه پدیده دولومیتی شدن فراوانترین و در عین حال مهمترین پدیده دیاژنزی مشاهده شده میباشد و به شدت بخشهای کربناته این سازند را تحت تاثیر قرار داده که این عامل تأثیر بسزایی د ر بالا بردن کیفیت این بخش از سازند داشته است . ارتباط بین تخلخل و تراوایی در سازند آسماری میدان گچساران تقریباٌ روند مستقیم و منطقی را طی میکند یعنی با افزایش مقدار تخلخل بر میزان تراوایی نیز افزوده میشود . ارزیابی تخلخل و تراوایی در رخسارهها و محیطهای رسوبی تعیین شده در سازند آسماری نشان میدهد که مجموعه رخساره A و محیط رسوبی پهنه جزرومدی بیشترین میانگین تخلخل و تراوایی را دارا میباشند