سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
مرضیه حیدریه – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده کشاورزی هسته ای، گروه دامپزشکی، علوم دامی و آبزیان
مرجان چهرآرالفمجانی – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده کشاورزی هسته ای، گروه دامپزشکی، علوم دامی و آبزیان . دانشگاه تبریز، دانشکده دامپزشکی، گروه پاتوبیولو
نجمه شیخ زاده – دانشگاه تبریز، دانشکده دامپزشکی، گروه پاتوبیولوژی
غلامرضا شاه حسینی – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده کشاورزی هسته ای، گروه دامپزشکی، علوم دامی و آبزیان

چکیده:
آکواوک ارگوسان تنظیم کننده و تحریک کننده سیستم ایمنی آبزیان از جلبکهای دریایی digitata Laminaria وAschophylum nodossum مشتق شده استت. متواد فعتال آن شامتل اسیتد آلژنیتک و پلتی ساکاریدها است که سبب تقویت سیستم دفاعی در ماهی میگردد. روشهای مختلفی برای سنتز نانوذرات از جمله: پلیمریزاسیون سطحی، تبخیر حلال، رسوب حلال، انتشار امولسیون و همچنین استفاده از پرتو گاما وجود دارد. در این تحقیق پس از آمادهسازی مقدماتی که شامل ترسیب و تخلیص آلژنیک اسید از ارگوسان بود به دو روش توأمان پرتوتابی گاما با دز ۳۲ کیلوگری و التراسونیک به نانوذرات آلژنیک اسید تبدیل شد و خصوصیات ذرات آن با میکروسکوپ الکترونی انتقالی بررسی گردید. تصویر میکروسکوپ الکترونی انتقالی نشان داد که محدوده سایز ذرات ارگوسان پرتودهی شده از ۳۲ تا ٧۲ نانومتر بود. ماهی قزلآلای رنگین کمان با نانوذرات آلژنیک اسید پرتوتابی شده و آلژنیک اسید پرتوتابی نشده۰/۳۳ گرم درکیلوگرم تغذیه شدند. نتایج نشان دادند که نانوذرات آلژنیک اسید پرتوتابی شده عملکرد رشدی ماهی را بهبود میبخشد در حالیکه هیچ افزایش قابل ملاحظهای در گروه آلژنیک اسید پرتوتابی نشده در مقایسه با گروه کنترل مشاهده نشد. در نتیجه میتوان بیان داشت استفاده از نانوذرات آلژنیک اسید پرتوتابی شده به میزان۰/۳۳گرم در کیلوگرم در مقایسه با آلژنیک اسید پرتوتابی نشده سبب بهبود کارائی رشددر ماهی قزلآلای رنگین کمان میگردد.