سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی قاسمی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد ساعت چی – استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی صالحی – استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
اردشیر حسین پور – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شیراز

چکیده:

در این پژوهش تأثیر نسبت مولی آهن بـه بـاریم (Fe/Ba) در تشکیل پوشش BaFe12O19بـر زیرلایـه آلومینـا مـورد ۵ بررسی قرار گرفته است . به این منظور نیترات های آهن و باریم با نسبت های مولی ۱۱/۵، ۲۸/۲ و ۱۰٫۵/۱تهیـه شـده و در محلول آب و اتیلن گلیکول در دمای ۶۰°C به مدت۳ ساعت توسط همزن مغناطیسی مخلوط شدند تـا محلـول همگن قهوه ای رنگ حاصل شد. سپس این محلول ها به روش اسپین بر روی زیر لایه هـای آلومینـا پوشـش دهـی شدند . سرعت چرخش جهت پوشش دهی ۲۰۰۰ rpm به مدت۱ دقیقه در نظـر گرفتـه شـد و در دمـای ۶۰°C بـه مدت ۵ دقیقه عملیات خشک کردن انجام شد. این عملیات به ترتیب۱۰ بار تکرار شد تا ضخامت نـسبی مطلـوب ( TGA حاصل شود . جهت تهیه یک برنامه مناسب عملیات سـینترینگ نهـایی ، آزمـایش آنـالیز ترمـوگراویمتری( برروی نمونه خشک شده پودری شکل صورت گرفت. سرانجام جهت حصول فاز مناسب عملیات سـینترینگ در دمای ۱۱۵۰°C به مدت۱ ساعت انجام شد. بررسی مورفولوژی و سطح مقطع پوشش بـا میکروسـکوپ الکترونـی روبشی (SEM) بهعمل آمد و همچنین فازهای موجود در نمونه، توسط دستگاه پـراش پرتـوای کس شناسـایی شـد. نتایجنشان داد که جهت تشکیل پوشش تک فاز فریت باریم نسبت مولی آهن به باریم باید ۱۰/۵ باشد