سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

هادی کوهکن – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد بخش علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیر
منوچهر مفتون – استاد بخش علوم خاک دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:

نیتروژن معمولأ مهمترین عنصر غذایی محدود کننده رشد گیاهان زراعی به حساب می آید . بنابراین در سطح وسیع توصیه می شود . بر اساس گونه، مرحله رشد و اندام گیاه، میزان نیتروژن لازم برای رشد مطلوب بین ۲ تا ۵ درصد وزن خشک گیاه خواهد بود . بور در تقسیم سلولی بافتهای مریستمی، تشکیل جوانه های برگ و گل، متابولیسم و هیدروکربن ها و انتقال آنها، سنتز پروتئین، متابولیسم چربی، سنتز پکتین، انتقال کلسیم در گیاه و غیره نقش مهمی ایفا می کند . معمولأ مقادیر کمتر از ۲۵ میلی گرم بور در کیلوگرم در ماده خشک گیاهی دلیل کمبود و سطوح بیشتر از ۲۰۰ میلی گرم در کیلوگرم دلیل مسمومیت برای اغلب گیاهان است [.۲] سمیت بور در نواحی خشک به علت بالا بودن غلظت بور در خاک یا آب آبیاری یک معضل محسوب می شود . بنابراین هرگونه اقدامی برای مقابله با سمیت بور در این نواحی از اولویت برخوردار است . هدف از انجام این آزمایش مطالعة تأثیر کاربرد نیتروژن و بور بر رشد و ترکیب شمیایی در کلزا می باشد .