سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید اسکندری – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین ادریس – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی گلعذار – استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
علی شفیعی – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

چدن سفید پرکروم یکی از مهم ترین آلیاژهای مقاوم به سایش است که در صنایع مختلـف بخـصوص در سـاخت گلولههای آسیاب مورد استفاده قرار می گیرد . گلولههایی که جهت کار در آسیابهای خرد کننده مورد استفاده قرار مـی گیـرد، عـلاوه بـر آنکـه بایـد دارای مقاومـت سایـشی خـوبی باشـند بایـد از چقرمگـی قابـل قبـولی نیـز برخوردارباشند . افزودن عناصر آلیاژی چون کروم و نیوبیوم بر این نوع چدن ها به علـت تغییـر در انـدازه و توزیـع کاربیدها و به عبارتی تش کیل کاربیدهای ناپی وسته باعث افزایش مقاومت سایشی و مقاومـت بـه ضـربه ایـن نـوع چدنها می گردد . در این تحقیق چدن سفید پـر کـروم شـامل ۱۷ درصـد کـروم، در ۴ ترکیـب مختلـف از نیوبیـوم شامل، / ۲۷ ، ۰ / ۷۲ و ۱ / ۱ درصد نیوبیوم و نیز بدون نیوبیوم در حال ت ریختگـی مـورد بررسـی قـرار گرفـ ت و رفتـار سایشی و خواص مکانیکی از قبیل مقاومت به ضربه، سختی و همچنـین ریـز سـاختار مقایـسه شـدند . نتـایج نـشان دادکه افزودن نیوبیوم باعث بهبود خواص سایشی و مقاومت در برابر ضربه این نوع چدنهاخواهدشد .