سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی رضا آستارایی – گروه خاکشناسی – دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور بررسی کیفیت زراعی ورمی کمپوست و کمپوست زباله شهری آزمایشی با نسبتهای ۵۰/۵۰، ۳۰/۷۰، ۲۰/۸۰ و ۱۰/۹۰ مخلوط هر کدام با خاک لوم و شاهد بر روی لوبیا در شرایط گلخانه انجام شد. تعداد غلاف در بوته، وزن خشک غلاف در بوته، وزن دانه در غلاف تیمارهای ورمی کمپوست و کمپوست زباله شهری نسبت به شاهد افزایش معنی داری داشتند. وزن خشک اندامهای هوایی در گلدان تیمارهای ورمی کمپوست در مقایسه با تیمارهای کمپوست زباله شهری و شاهد افزایش معنی داری را نشان داد. بیشترین مقادیر نیتروژن، فسفر و پتاسیم کاه و کلش و دانه لوبیا در تیمارهای ورمی کمپوست مشاهده شد که بیانگر فراهمی و جذب بیشتر آنها در این تیمارها می باشد.