سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
شکوفه شاه حیدری پور – دانشجویکارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم خاک- دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنرکرمان
مجید محمودآبادی – دانشیارگروه مهندسی علوم خاک-دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنرکرمان

چکیده:
توزیع اندازه ذرات خاک، یکی از ویژگی های مهم فیزیکی خاک می باشد و سایر ویژگی های خاک به طور مستقیم یا غیر مستقیم از آن تاثیر می پذیرد. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک بر شاخصMWD می پردازد. به این منظور نمونه برداری خاک از ۱۲ منطقه واقع در شهرستان بافت استان کرمان هر یک درسه نقطه و از عمق صفر تا ۲۰ سانتی متر سطحی انجام شد. با اندازه گیری برخی از ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک و همچنین شاخصMWD ، روابط بین آنها مشخص گردید. نتایج نشان از همبستگی نزدیک MWD، با خصوصیاتی از جمله: رطوبت جرمی اشباع، ذرات در اندازه های ۲۵۰/۰ ، ۵/۰ ، ۱، ۲ و ۷۵/۴ میلی متر، هدایت الکتریکی، اسیدیته خاک، درصد سدیم و منیزیم دارد. به طوری که بین رطوبت جرمی اشباع، اندازه های ۲۵۰/۰، ۵/۱، ۲و ۷۵/۴ میلی متر، هدایت الکتریکی، اسیدیته خاک، درصد سدیم و منیزیم با MWD، رابطه معنی دار در سطح یک و پنج درصد وجود دارد. نتایج رگرسیون خطی نیز روابط نزدیک بین خصوصیات خاک های مورد مطالعه و MWD را مشخص می کند. یافته های این تحقیق اهمیت تأثیر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک بر MWD را نشان می دهد.