سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
نسرین ذوالفقارخانی – دانشجو، کارشناسی ارشد، MBA، مدیریت، اقتصاد و مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان
داود فیض – دانشیار، دکتری، مدیریت استراتژیک، مدیریت، اقتصاد و مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان
محدثه میرزائی – کارشناسی ارشد، MBA، مدیریت، اقتصاد و مدیریت، دانشگاه شاهرود

چکیده:
هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر ویژگی های اطلاعات در زنجیره ی ارزش بر متغیر همسویی استراتژیک برنامه فناوری اطلاعات و استراتژی های سازمان است. بدین منظور پرسش نامه ایی بر اساس ترکیبی از مدل کرنز و لدرر و نظر خبرگان و اساتید دانشگاه طراحی و در میان مدیران و کارشناسان شعب بانک تجارت شهر سمنان توزیع گردید. نهایتاً تعداد ۲۱۷ پرسشنامه جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با بکارگیری نرم افزار لیزرل، تحلیل عاملی تأییدی سازه های تحقیق بررسی گردید و فرضیه اصلی تحقیق به وسیله مدلسازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که پرسشنامه ویژگی اطلاعات و همسویی استراتژیک از روایی سازه برخوردار است. همچنین مدل ارائه شده برای سنجش فرضیه تحقیق نیز دارای برازش بسیار مطلوبی است و فرضیه تأثیر ویژگی های اطلاعات بر متغیر همسویی برنامه استراتژیک فناوری اطلاعات و برنامه کسب و کار سازمان با مقدار ضریب استاندارد مسیر ۹۳/۰ (عدد معناداری ۶۵/۸) اثبات شد