سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود امامی – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیسدانشکدههای فنی، دانشگ
بابک شهریاری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیسدانشکد
رامین عباسی – دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیسدانشکده های
احمد رزاقیان – استادیارگروه مهندسی متالورژی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

چکیده:

در دهههای اخیر کامپوزیتهای ذرهای جایگاه ویژهای را در ساخت قطعات مقاوم به سایش کسب نموده-اند. یکی از با صرفهترین روشهای تولید این نوع مواد، افزودن ذرات سرامیکی به مذاب آلیاژ زمینه است. مواد تهیه شده به صورت شمش ریختهگری شده و مجددا به صورت قطعات مختلف قابلیت ریختهگری دارند. سیالیت مذاب کامپوزیت یکی از ویژگیهای مهم در چگونگی پر کردن قالب است. در این پژوهش،پس از ساخت شمش، اثر پارامترهایی چون دمای ریختهگری مذاب و دمای قالب و همچنین درصدSiCموجود بر سیالیت مذاب کامپوزیت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که با افزایش درصدSiCو کاهش دمای مذاب کامپوزیت و قالب، سیالیت مذاب کاهش مییابد. بررسیهای ریزساختاری انجام شده نشان داد که مقاطع نازک اگر چه سیالیت کمی از خود نشان میدهند ولی دارای یکنواختیبیشتری ازنظر توزیع ذراتSiCهستند.