سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیرا سرحدی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی دانشگاه گلستان.
حبیب اله میرزایی – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه گلستان.
سیدمحمدعلی رضوی – دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد.
جمشید فرمانی – دانشجوی دکتری رشته علوم و صنایع غذایی دانشگاه تهران

چکیده:

فرآوری روغنهای گیاهی یکی از اهداف اولیه بهکارگیری غشاء میباشد که این موضوع به علت پتانسیل روش غشایی در حفظ انرژی وهمچنین در بهبود کیفیت روغن است. هدف از این تحقیق بررسی صمغگیری میسلای روغن خام سویا با فیلتراسیون غشایی و با استفاده از پایلوت پلنت اولترافیلتراسیون با جریان عرضی است.غشاء مورد استفاده از جنسPVDF چند کاناله و با اندازه منافذ ۲۰۰ کیلو دالتونمیباشد. میسلای روغن سویا-هگزان به نسبت ۳۰%(W/W به عنوان خوراک استفاده و شرایط عملیاتی زیر به کار بردهشد: دمای ۴۰ و ۵۰درجه و فشار۱و۱/۵ وو ۲ بار. اثر پارامترهای عملیاتی بر کارایی فرآیند اولترافیلتراسیون (شار تراوه، گرفتگی غشاء و درصد دفع) وشاخصهای کیفی (درصدهای دفع فسفولیپیدها، اسید چرب آزاد و رنگ) مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان داد که ، درصدهای دفع فسفولیپیدها، اسید چرب آزاد و رنگ به ترتیب برابر با۹۰/۵% و۴۶% و ۱۴% بودند.