سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبدالله لعل پور – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد رضازاده – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
آرش حنیفی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
فخر الدین اشرفی زاده – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

کاربرد سخت کاری القایی جهت عملیات حرارتی سطحی قطعات در صنعت خودرو گسترش زیادی یافته است. ژورنال های میل لنگ به دلیل سایش شدید باید تحت عملیات حرارتی سطحی قرار گیرند و
سختکاری سطحی القایی به دلیل شکل وشرایط کاری میللنگ باید با تدابیر خاصی صورت گیرد. در این تحقیق سیکل های حرارتی متفاوت برای بهینه سازی پارامترهای سخت کاری سطحی القایی چدن
داکتیل اعمال شده است و در هر سیکل عوامل مؤثر بر کنترل ساختار نهایی منطقه سخت شده مورد ارزیابی قرار گرفته است. سیکل های اتصال جریان در یک و سه مرحله روی نمونه ها اعمال شده و ساختار و خواص مکانیکی حاصل بررسی شده است . خواص چدن مناسب برای سخت کاری القایی و تأثیر نوع ساختار آن برکیفیت عملیات تحلیل شد ه و شرایط بهینه برای دستیابی به خواص نهایی در محدوده مشخصات استاندارد تعیین گردیده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد در شرایط کنترل شده از لحاظ ساختار اولیه و زمان های اتصال جریان مشخص، سیکل اتصال یک مرحله ای دارای ساختار مطلوب تر و عمق سختی مناسب تری است.