سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
فریماه میزانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
مهدی محمدعلیخانی – دانشجوی دکتری تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان، گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
سلطنت نجار لشگری – محقق، دکتری تخصصی شیلات، گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان، مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور- تنکابن

چکیده:
این تحقیق در بهار سال ۱۳۹۱ به منظور بررسی تأثیر پربیوتیک دیواره سلولی مخمر بر روی برخی از شاخص های ایمنی بچه ماهیان کپور معمولی در مرکز تحقیقات علوم شیلاتی و فنون دریایی دکتر کیوان انجام پذیرفت. پس از یک هفته سازگاری بچه ماهیان با شرایط پرورش و عادت دهی به غذای دستی، ۱۸۰ عدد بچه ماهی کپور معمولی پرورشی با میانگین وزن ۰/۴۹±۶/۳۵ گرم برای مدت ۷ هفته و به صورت تصادفی در ۱۲ وان فایبرگلاس با حجم آب ۲۵۰ لیتر و تراکم ۱۵ قطعه در هر وان در قالب ۴گروه (گروه شاهد و تیمارهای ۱ درصد YCW و ۲ درصد YCW و ۳ درصد YCW) با ۳ تکرار توزیع شدند و شاخص های ایمنی بچه ماهیان مورد سنجش قرار گرفتند. در طول اجرای تحقیق برخی از فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب مانند دما، اکسیژن و pH نیز به صورت روزانه اندازه گیری و ثبت شدند. ورود داده ها در نرم افزار Excel و تجزیه و تحلیل آنها با استفاده از نرم افزار SPSS Ver.16 انجام پذیرفت. بر اساس نتایج به دست آمده تیمارها با گروه شاهد از نظر مجموع کل ایمنوگلوبولین (Ig) ، مجموع کل ایمنوگلوبولین M (IgM) و لیزوزیم اختلاف معنی دار آماری داشتند و از سطوح بالاتری برخوردار بودند (۰٫۰۵>P).