سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین افضلی مهر – استادیار گروه مهندسی آب، کشاورزی- دانشگاه صنعتی اصفهان
راضیه مقبل – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی – دانشگاه صنعتی
علی رضا سلیمی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی

چکیده:

رودخانه ها به ندرت در یک فاصله طولانی به طور مستقیم می باشند و اغلب دارای مسیرهای قوس دار هستند که در مطالعه این مسیرهازاویه انحراف از مسیر مستقیم ، شعاع انحنای قوس و همچنین تأثیر نیروی گریز از مرکز ، علاوه بر موارد مورد بررسی در مسیرهای مستقیم می بایست در نظر گرفته شود. در این راستـا سرعت برشـی ، از مهمترین عوامل تعیـین مقاومـت هیـدرولیکی می باشـد که برآورد آن در برنامه ریـزی ، طراحی و بهره برداری پروژه های منابع آب و سیستمهای رودخـانه ای بسیار تعیـین کننده می باشد . در این تحقیق سعی بر این شده است که با برداشت داده های صحرایی از رودخانه زاینده رود اصفهان و استفاده از پارامترهای هیدرولیکی نظیر عمق و سرعت جریان و پارامترهای هندسی نظیر اندازه ذرات رسوب ، شعاع قوس ، زاویه قوس و طول قوس ،اثر مسیرهای قوسی شکل بر مقادیر سرعت برشی و توزیع آن در مقطع قوس مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد .