سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

توحید سعید – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند
ساسان یزدانی – عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مواد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنع
نقی پروینی احمدی – عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مواد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنع

چکیده:

تحقیقات بعمل آمده بر روی پوشش های الکترولس نیکل مشخص کرده است که بعضی از آلیاژهای سه تایی ایـن خـانواده در مقایـسه بـا پوشـش الکتـرولس دوتـایی Ni-P دارای خـواص بهتـری مـی باشـند، بـرای نمونـه پوشـشNi-Cu-P پایداری حرارتی، مقاومت به خوردگی و سایش، خواص مغناطیسی والکتریکی مطلـوب تـری داشـته ومی توانـد جـایگزین Ni-P شـود . از طـرف دیگـر در ایـن خـانوا ده معمـولاً بدسـت آوردن مقاومـت بـالا در برابـر خوردگی و سایش به هزینه کردن خواص دیگری همانند عمر خستگی و حد خستگی می انجامد که در بسیاری از کاربردهای پوشش حائز اهمیت است . برای این منظور در تحقیق حاضـر تـأثیر رسـوب الکتـرولس نیکـل – مـس – فسفر بر خواص خستگی فولاد Ck45 کوئنچ و تمپـر شـده مـورد مطالعـه قـرار گرفـت و نتـایج حاصـل حـاکی ازکــاهش عمــر خــستگی فــولاد پایــه بــود کــه در قالــب پارامترهــای رابطــه باســکوین مطــرح شــده اســت . همچنــین شکست نگاری نمونه های خستگی با میکروسکوپ الکترونی جاروبی نشان داد کـه جوانـه زنـی تـرک خـستگی از سطح خارجی پوشش انجام شده و به داخل زیر لایه اشاعه پیدا می کند، ضمن آن که فصل مشترک رسـوب / زیـر لایه چسبندگی خود را به خوبی حفظ کرده است