سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
صادق فخیره – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل
علیرضا شهریاری – دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل

چکیده:
این آزمایش جهت بررسی اثر ترکیبات آللوپاتیک آتریپلکس لنتی فورمیس (Atriplex lentiformis) بر روی جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه های پنجه مرغی (Cynodon dactylon) در شرایط آزمایشگاهی انجام گرفت تا میزان تأثیر ترکیبات آللوپاتیک و همچنین تأثیر پیش تیمار بر کنترل خسارت ترکیبات آللوپاتیک تعیین شود. پیش تیمارهای مورد استفاده عبارت بودند از: سه سطح جیبرلیک اسید ( ۱۲۵، ۲۵۰ و۵۰۰ پی پی ام) و ۵ غلظت (۰، ۵، ۲۵، ۵۰ و ۷۵ درصد) از ترکیبات آللوپاتیک عصاره آتریپلکس لنتی فورمیس (A.lentiformis) که به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. نتایج حاصل از مقایسه میانگین ها نشان داد که عصاره آتریپلکس لنتی فورمیس دارای اثر آللوپاتیک بازدارنده بر جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه های C.dactylonاست. استفاده از جیبرلیک اسید به صورت پیش تیمار اثرات سودمندی بر جوانه زنی بذر C.dactylon در شرایط تنش ندارد.