سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یونس نیازی – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
سعید صداقتی مقدم – کارشناس ارشد راه و ترابری دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

جداشدن قیر از سطح سنگدانه ها در مخلوطهای آسفالتی از جمله خرابی های شایع روسازیهای آسفالتی ساخته شده با مصالح سنگی نامناسب، بویژه در مناطق مرطوب است که منجر به از بین رفتن یکپارچگی بتن آسفالتی وخرابیهای متعاقب آن که نیاز به تعمیر و نگهداری فوری و پر هزینه دارد، میگردد. شدت و وسعت عریان شدن سنگدانه ها در مخلوط آسفالتی تابعی از خواص سطحی و جنس کانیهای متشکله سنگدانه ها و نیز خواص فیزیکی و شیمیایی قیر است.هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر پیش اندود کردن سنگدانه ها با دوغاب سیمان پرتلند و نیز پیش عمل آوری آنها با دوغاب آهک هیدراته بر خواصمخلوطهای آسفالتی بود. در این تحقیق از یک نوع قیر خالص ۷۰/۶۰، و دو نوع مصالح سنگی آهکی و گرانیتی استفاده بعمل آمد. تحقیق بر کار آزمایشگاهی استوار بوده و در مجموع ۶ حالت بررسی می شود که تنها ۴ حالت بررسی شد. نتایج آزمایشهای طرح مارشال نشان میدهد کهپیش آماده سازی سنگدانه ها سبب افزایش پایداری مارشال و کاهش روانی مخلوط آسفالتی میگردد.نتایج آزمایشهای دوام و ضریب برجهندگی حاکی از بهبودشاخص دوام و نیز افزایش ضریب برجهندگی مخلوطهای آسفالتی است که میتوان از آنها به پایداری بهتر در برابر تأثیر منفی عوامل محیطی و کاسته شدن از تغییر شکلهای دائمروساز ی تعبیر کرد.