سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
ساحل ابراهیم زاده عمران – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه زابل،
عین الله روحی مقدم – عضو هیئت علمی دانشگاه زابل

چکیده:
تنوع و غنای گونه ای همواره از مفاهیم بحث برانگیز در اکولوژی بوده اند معنی تنوع، روشهای اندازه گیری، ارزیابی و نیز تفسیر اکولوژیکی سطوح مختلف آن، پیچیدگیهای خاص خود را دارد. رابطه تنوع با پایداری اکوسیستم ها نیز از مباحث مهم در این زمینه است. تعریف کلمه ی تنوع مشکل است، اغلب غنای گونه ای، به معنی شمارشی از تعداد گونه های گیاهی در یک پلات در منطقه و یا جامعه گیاهی، را معادل تنوع دانسته اند. بسیاری از روشهای اندازه گیری تنوع عملا شامل دو مولفه است که اولی غنای گونه ای و دومی وفور نسبی (یکنواختی) گونه ها در داخل نمونه یا جامعه است. تاثیر چرا روی گیاهان به سه عامل شدت، تکرار و زمان چرا بستگی دارد همچنین نوع دام نیز تاثیرات مختلفی بر روی انواع گیاهان مرتعی دارد. چرا باعث کاهش اندام های سبزینه دار، توقف رشد ریشه، کم شدن مقاومت گیاه در مقابل تنش ها و سرانجام کاهش محصول خواهد شد. چرا روی تولید مثل گیاهان نیز تاثیر می گذارد؛ در تکثیر جنسی ممکن است شدت چرا به اندازه ای باشد که دام حتی ساقه های حامل گل را قبل از بذردهی چرا کند و یا اینکه فعالیت های فیزیولوژیکی گیاه در اثر چرا به هم خورده و گیاه گیاه قادر به تولید بذر نباشد.