سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

معصومه نصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
رئوف سیدشریفی – استاد یار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

به منظوربررسی تاثیرعناصرریزمغذی آهن،منگنزو بور برعملکرد بذر چغندر قند، آزمایشی درایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با استفاده از ۸ تیمار شامل شاهد ( عدم محلول پاشی ) و محلول پاشی به نسبت دو در هزار از ریزمغذی ها و کلیه ترکیبات ممکنه آنها در چهار تکرار اجرا شد . نتایج نشان داد بیشترین عملکرد بذر به مصرف توام آهن بابورتعلق داشت . آزمایش دیگری نیز به منظوربررسی تاثیر این عناصر بر میزان مقاومت به خشکی بذر تولیدی چغندرقند، درمرحله جوانه زنی و رشد گیاهچه به صورت فاکتوریل درقالب طرح
کاملا تصادفی درسه تکرار اجرا گردید . فاکتورهای مورد بررسی بذور تولیدی متاثراز عناصر ریز مغذی با سطوح مختلف تنش خشکی ( صفر، -۲ ، – ۴ ، – ۶ ، – ۸ بار ) بودند . نتایج نشان داد که درصدجوانه زنی از ۹۱ درصد در پتانسیل اسمزی صفر به ۵۳/۱۶ درصد در تنش خشکی -۸ بار واز ۸۱/۸۶ درصد دراستفاده ازریز مغذی های آهن، بور و منگنز به ۶۱/۳۳ درصد در تیمار شاهد رسید