سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حسین علی آبادی فراهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
محمدحسین لباسچی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
امیرحسین شیرانی راد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
سیدعلی رضا ولد ابادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر کاربرد قارچ میکوریزا، سطوح مختلف فـسفر و تـنش خـشکی بـر تعـدادی از صـفات گیـاه دارویـی گشنیز، این تحقیق در سال ۱۳۸۵ در موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کرج انجام گرفت . آزمایش مزرعـه ای بـه صـو رت اسپلیت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار اجرا گردید . تیمارهای مورد بررسی شـامل کـاربرد و عـدم کاربرد میکوریزاGlomus hoi ، مقادیر ۰ ، ۳۵ و ۷۰ کیلوگرم در هکتار کود فـسفر و دور آبیـاری ۳۰ میلـی متـر تبخیـر ( شرایط بدون تنش خشک ی ) و ۶۰ میلی متر تبخیر از سطح تشتک تبخیر ( شرایط تنش خشکی ) بودند . نتایج نشان داد که اثـر تنش خشکی بر راندمان مصرف آب، میزان آب نسبی و پرولین در سطح ۱ درصد معنی دار بود . بیش ترین میانگین رانـدمان مصرف آب با ۰/۴۴۹ کیلوگرم بر متر مکعب و میزان تجمع پـ رولین بـا ۶/۷۶۷ میکرومـول بـر میلـی لیتـر در شـرایط تـنش و بیش ترین میانگین میزان آب نسبی با ۹۰/۶ درصد در شرایط بدون تنش به دست آمدند . نتایج نشان داد که بین اثرات قـارچ میکوریزا و سطوح فسفر بر راندمان مصرف آب اختلاف معنی دار در سطح ۵ درصد وجود داشت . مقایسه میانگین هـا نـشان داد که بیش ترین میانگین راندمان مصرف آب به مقد ار ۰/۳۹۷ کیلوگرم بر متـر مکعـب از کـاربرد میکـوریزا و بـیش تـرین میانگین راندمان مصرف آب به مقدار ۰/۴ کیلوگرم بر متر مکعب از کاربرد ۷۰ کیلـوگرم فـسفر در هکتـار بـ ه دسـت آمـد . تأثیر میکوریزا و فسفر بر میزان آب نسبی و میزان تجمع پرولین و هم چنین اثرات متقابل تیمارها برای کلیه صفات معنـی دار نبودند . نتایج این آزمایش نشان داد که تنش خشکی ، راندمان مصرف آب و میزان تچمع پـرولین را در گـشنیز افـزایش داد ولی سبب کاهش میزان آب نسبی گردید