سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حامد پاشامختاری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه بوعلی سینا
علیرضا حسین پور – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

در سالها ی اخیر لجن فاضلاب به عنوان یک منبع عناصر غذایی بطور گستر ده ای در کشاورز ی مورد استفاده قرار گرفته است ( ۶). مقادیر کود ی لجن فاضلاب بسته به منشأ و فرآیند تصفیه آن پ یش از کاربرد , متفاوت می باشد ( ۳). تأمین عناصر غذای ی ازت، فسفر، عناصر غذای ی ثانویه و کم مصرف گیاه , بهبود خصوصیات فیزیکی و افزایش مواد آلی خاک از جمله فوا ید کاربرد لجن فاضلاب در خاک می باشد . لذا از آنجایی که تا کنون مطالعات بسیار اندکی پیرامون تأثیر روزافزون کاربرد لجن فاضلاب بر سینتیک آزادساز ی فسفر در خاک صورت گرفته است در این تحقیق وضعیت رهاساز ی فسفر در خاکهای تیمار شده با لجن فاضلاب فعال مورد مطالعه قرار گرفته و معادلات مختلف سینتیکی در توصیف آزادسازی فسفر در این خاکها ارزیابی شدند.