سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حامد پاشامختاری –
علیرضا حسین پور –

چکیده:

رهاسازی فسفر به محیط و افزایش میزان فسفر در جریان¬های زیرسطحی و به ویژه رواناب سطحی در نتیجه کاربرد بیش از نیاز گیاه می¬تواند زمینه را برای یوتریفیکاسیون پیشرفته، پدید آورد. در این پژوهش مقدار فسفر قابل جذب گیاه در اثر کاربرد لجن فاضلاب در سطوح مختلف ارزیابی شد. بدین منظور مقادیر صفر، ۲۵، ۵۰، ۷۵، ۱۰۰ و ۱۵۰ تن در هکتار لجن فاضلاب فعال، به ۱۰ نمونه خاک افزوده شد و به مدت ۵ ماه در دما و رطوبت ثابت نگهداشته شد. در پایان دوره انکوباسیون، شوری و فسفر قابل جذب خاک ها با استفاده از عصاره گیر اولسن تعیین شد. نتایج نشان دادند که کاربرد لجن فاضلاب، میزان فسفر قابل جذب را در خاک افزایش داد و مقدار فسفر قابل جذب گیاه در خاک با افزایش سطح کاربرد لجن، افزایش یافت. همچنین با افزایش میزان کاربرد لجن، شوری خاک افزایش یافت.