سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
قاسم صیدالی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آب و خاک
علی عباسپور – عضو هیئتعلمی گروه آب و خاک ، دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود
حمیدرضا اصغری – عضو هیئتعلمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود
احمد اخیانی – عضو هیئتعلمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان

چکیده:
کروم به دلیل سمیت برای محیط زیست، از آلاینده های محیط زیستی به شمار می رود. این فلز دارای تجمع زیستی بوده و برای موجودات زنده زیان آور است. برای بررسی تأثیر کاربرد کودهای فسفره و آلی بر برخی خصوصیات رشدی گیاه تربچه آبیاری شده با آب آلوده به کروم، آزمایشی در قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانه ای اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل شاهد، دی آمونیوم فسفات، سوپر فسفات تریپل، پودر یونجه، اسید هومیک، پودر یونجه + دی آمونیوم فسفات، پودر یونجه + سوپر فسفات تریپل، اسید هومیک + دی آمونیوم فسفات، اسید هومیک سوپر فسفات تریپل بودند. نتایج نشان داد بین تیمارها از نظر صفات کلروفیل برگ و ارتفاع گیاه اختلاف معنی داری به ترتیب در سطح احتمال ۱ درصد برای کلروفیل و در سطح احتمال ۵ درصد برای ارتفاع گیاه وجود داشت. اما بین تیمارها از نظر وزن تر و خشک گیاه اختلاف معنی داری وجود ندارد. بیش ترین ارتفاع گیاه در تیمارهای حاوی دی آمونیوم فسفات مشاهده شد که بیش ترین آن مربوط به تیمار دی آمونیوم فسفات + اسید هومیک (به میزان ۴۷/۱۴ درصد نسبت به شاهد) بود. دی آمونیوم فسفات + پودر یونجه باعث کاهش ارتفاع گیاه تربچه به میزان ۷/۲۱ درصد نسبت به شاهد گردید اما دیگر تیمارها اختلاف معنی داری نسبت به شاهد نداشتند.