سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پروین عباچی – استادیار دانشکده مهندسی و علم مواد – دانشگاه صنعتی شریف
امیرمهدی عراقی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی و علم مواد – دانشگاه صنعتی شریف
کاظم پورآذنگ – استاد دانشکده مهندسی و علم مواد – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

کاربیدهای سمانته ع موماً از کاربید تنگستن و فلزی مثل کبالت به عنوان فاز اتصال دهنده تـشکیل شـده انـد . بـرای بهبود برخی خواص مکانیکی و نیز ریزتر شدن اندازۀ دانه ها در ساختار میکروسکوپی از کاربیدهای افزودنی مثـل TiC ،TaC/NbC ،VC اســتفاده مــی شــود . ازآن جــایی کــه میــزان خــوردگی کاربیــدهای ســمانته از نظــر بازیــابیقراضه های آن ها و نیز خوردگی آن ها به عنوان ابزار فرز، برشکاری، مته های حفاری در محیط هـای متفـاوت مهـم می باشد، در این پژوهش اثر VC بر رفتار ال کتروشیمیایی کاربید های سمنتۀ WC-10Co با درصـد کبالـت یکـسان در محیط اسیدی مطالعه گردید . نمونه ها به روش متداول متالورژی پودر با استفاده از ذرات پودر VC و Co ،WCبا اندازۀ متوسط ۲/۵ ، ۱/۵ و ۲/۲ µm تولید شد . رسم منحنی پلاریزاسیون خطی در این آزمایش ها بـه وسـیلۀ دسـتگا ه -۱۰۰۰ mV پتانسیواستات / گالوانواستات و نرم افزار مربوطه انجام گردید . دامنۀ پلاریزاسـیون پتانـسیودینامیک بـین تا ۱۵۰۰ mV انتخاب شد . به عنوان محلول الکترولیت از اسید کلریدریک بـا غلظـت هـای متفـاوت ۰/۵ تـا ۳ نرمـال استفاده شد . با توجه به اطلاعات حاصل از منحنی های پلاریز اسیون کاربیدهای سمنتۀ WC-10Co در محلول اسید کلریدریک با غلظت های متفاوت معلوم گردید که نرخ خوردگی در محلـول ۱ نرمـال بیـشتر از سـایر محلـول هـا است . لذا برای بررسی رفتار خوردگی نمونه های WC-10Co-VC با ۰/۵ تا ۳ درصد وزنـی VC از همـین محلـول استفاده شد . در قسمت آندی تمامی منحنی ها قسمت های فعال، شبه روئین و ماورای روئین دیده شد . نتایج مربوط به نمونه های حاوی VC ، احتمال افزایش مقاومت خوردگی کاربیدهای سمانته را لااقل در ناحیه شـبه روئـین نـشان می دهد . سطوح کاربیدهای سمانته قبل و بعد از خوردگی توسط میکروسکوپ الکترونی روبـشی SEM مطالعـه و نتایج مورد بررسی قرار گرفت . علاوه بر این، از EDX برای شناسایی محـصول خـوردگی در سـطوح نمونـه هـای آزمایش شده استفاده شد .