سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
الهام اوستان – دانش آموخته کارشناسی ارشد MBA گرایش استراتژی دانشگاه تهران، پردیس بین المللی کیش
نادیا حریری مطلق – دانش آموخته کارشناسی ارشد MBA گرایش بازاریابی دانشگاه تهران، پردیس بین المللی کیش

چکیده:
امروزه یکی از مشکلات مورد توجه کسب و کارهای جهانی، به وجود آمدن مشکلات متعدد و به ویژه بحران های محیط زیستی است که سبب اختلافات و پیامدهای منفی در عملکرد کسب و کارهای گوناگون از دیدگاه مردم و سازمان های ناظر محیط زیستی شده است. فعالیتسازمان های حمایت از محیط زیست و تشکل های مردم نهاد در این راستا باعث شده است تا سازمان ها بیش از پیش به محیط زیست ولازمه ی حفظ آن توجه کنند. در واقع شاید در گذشته تصور نمی شد که روزی سازمان ها علاوه بر سودآوری و فروش بیشتر، به محیط زیست و سلامت مصرف کنندگان هم توجه کنند اما امروزه افزایش آگاهی های عمومی و مقررات دولتی در زمینه ی حفظ محیط زیست باعث این مهم شده است . این مسائل منجر به پیدایش مفاهیمی نظیربازاریابی سبزشده است. با توجه به رقابت شدیدی که امروزه دردنیای تجارت بین کسب و کارها وجود دارد، کسب و کارهایی می توانند در نیل به اهداف خود به موفقیت برسند که علاوه بر استفاده از دانش به عنوان رقابتی ترین ابزار برای رسیدن به اوج کسب و کار خود، به رسالت های اجتماعی خویش نیز توجه کنند. در این پژوهش، تأثیر کسب و کارهای دانش بنیان در اجرای استراتژی بازاریابی سبز بررسی شده است. داده ها از طریق توزیع ۷۲۱ پرسشنامه از ۲۲ شرکت فعالدر زمینه ورمی کمپوست جمع آوری شده اند. روش تحقیق بکار گرفته شده در این پژوهش برای بررسی فرضیات تحقیق، رگرسیون چندگانه است؛ که مشخص گردید، شبکه های دانش محور بر هر یک از ابعاد آمیخته محصول سبز، ترفیع، توزیع و قیمت سبز اثر مثبت و معناداری دارند؛ همچنین اولویت بندی متغیرها نیز بررسی گردید. در نهایت، نتایج بیانگر تاثیر مثبت کسب و کارهای دانش بنیان در اجرای استراتژی بازاریابی سبز است.