سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمانه غضنفری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی پزشکی گروه بیومکانیک
محمد تفضلی شادپور – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه بیومکانیک
محمدعلی شکرگزار – انستیتو پاستور ایران، بانک سلولی

چکیده:

سلول ها و بافت های بدن بطور مداوم تحت تأثیر پارامترهای مکانیکی مختلف و پیچیده داخل بدن قرار دارند و تحریکات مکانیکی نقش تعیین کننده ای بر مورفولوژی و عملکرد سلول ها دارد. سلول ها و بافت های که در خارج از بدن (In vitro) تولید می شوند، علاوه بر اینکه باید شرایط زیست سازگاری را داشته باشند، بایستی کارکرد مکانیکی و فیزیکی بافت ها را نیز تأمین نمایند، که این مسأله اهمیت تأثیر محیط مکانیکی را قبل از پیوند در مراحل تکثیر و تمایز نشان می دهد. در این تحقیق، تأثیرات کرنش یک بعدی بر مورفولوژی سلول های بنیادین مزانشیمال انسان بررسی شده است. الگوریتم پردازش تصاویر سلولی از طریق طراحی یک کد کامپیوتری برای ارزیابی مورفولوژی سلول ها اعمال شده است. نتایج آنالیز فرکتال نشان می دهد که با افزایش مدت زمان اعمال بار، بعد فرکتال ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد و میزان زاویه سلول ها با راستای بارگذاری افزایش می یابد. اعمال بار به سلول های بنیادی همچنین باعث تمایز این سلول ها به سلول های ماهیچه صاف می شود. می توان چنین نتیجه گرفت که در صورت اعمال محرک های مکانیکی با مشخصه های متفاوت به سلول های بنیادی، می توان به سلول های تمایز یافته هدف با کارکردهای متفاوت دست یافت.