سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد آرمین – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی سیزوار
محمدرضا اصغری پور – استادیار دانشگاه زابل

چکیده:

به منظور بررسی اثرات نسبت های مختلف اختلاط کمپوست تولید شده از زباله شهری برخصوصیات فیزیکو شیمیایی ومیزان فلزات سنگین در خاک و اندامهای گوجه فرنگی و ردیابی این عناصر در خاک کمپوست مصرف شده آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار انجام گرفت. چهار تیمار بر اساس نسبت های اختلاط کمپوست تولید شده از زباله شهری با خاک در نسبت های ۱ به ۵/۲, ۱ به ۵, ۱ به ۵/۷ و ۱ به ۱۰ در این آزمایش با شاهد (خاک باغی) مقایسه شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان دادحضور کمپوست pH، هدایت الکتریکی و جرم حجمی محیط رشد در خاک و مقدار فلزات سنگین در گیاه و خاک افزایش داد. حضور کمپوست در محیط رشد افزایش مقدار فلزات سنگین بخش های هوایی گیاه گوجه فرنگی شد کهاین افزایش برای سرب کمتر بود.