سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رحیم علیمحمدی – عضو هیأت علمی گروه فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی است
سیداصغر موسوی – عضو هیأت علمی بخش تحقیقات باغبانی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ا

چکیده:

بادام یکی از درختان میوه است که به دلیل تحمل به خشکی و شرایط کم آبی عمدتا" در مناطق خشک و نیمه خشک کشت می گردد. اگر چه بادام تا حدودی نسبت به خشکی مقاومت نشان میدهد ولی برای تولید محصول اقتصادی احتیاج به آبیاری در طی فصل رشد دارد. این نیاز آبی در طی فصل رشد و مراحل فنولوژی رشد میوه یکسان نیست و شناسایی این دوره های حساس و بحرانی از نظر نیاز آبی و کسر آبیاری به منظور جلوگیری از صدمه و خسارت به رشد و عملکرد بادام اهمیت زیادی دارد. به منظور بررسی تاثیر کم آبیاری بر عملکرد بادام در مراحل مختلف فنولوژیکی، این پژوهش به صورتکرت های یکبار خرد شده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار طی سالهای ۱۳۸۲-۱۳۸۰ در باغات بادام شرکت خیریه امامیه شوراب از توابع بخش سامانانجام شد در این آزمایش پلات های اصلی شامل مراحل مختلف فنولوژی در چهار سطح : مرحله اول(رشد میوه)، مرحله دوم (رشد مغز )، مرحله سوم ( قبل از برداشت ) و مرحله چهارم ( پس از برداشت ) و پلاتهای فرعی شامل چهار سطح مختلف آبیاری بشرح ذیل بود. T1(آبیاری کامل باتوجه به نیاز آبی گیاه)، T2 (آبیاری با ۸۰ در صد نیاز آبی گیاه)،T3 (آبیاری با ۴۰ درصد نیاز آبی گیاه)،T4 (قطع آبیاری، صفر درصدنیاز آبی گیاه )نتایج نشان داد کهکسر آبیاری در مرحله اول و دوم فنولوژیکی رشد میوهباعث کاهش معنی دار عملکرد شده ولی در مرحله سوم افت عملکرد معنی دارنشد اما در مرحله چهارم، تاثیر معنی داری بر تراکم گلدهی و درصد تشکیل میوه اولیه و نهایی داشت. و باعث کاهش تراکم گل، درصد تشکیل میوه اولیه و نهایی و در نهایت کاهش عملکرد محصول در سال بعد گردید.