سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدرضا محمودآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
عبدالمجید رونقی – دانشیار بخش علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

استفاده از کودهای آلی یکی از مهمترین را ههای حفظ بیلان کربن آلی خاک و تأمین غذای سالم برای انسان و دام است (Walen et al., ( 2001 یکی از مشکلات استفاده از برخی کودهای دامی و کمپوست ها، شوری بالا و . اثر نامطلوب آن بر رشد گیاه می باشد. گزارشات زیادی در خصوص افزایش قابلیت هدایت الکتریکی خاک و به دنبال .( آن کاهش رشد گیاه در اثر مصرف مقادیر زیاد کودهای آلی وجود دارد (چراتی آرائی، ۱۳۷۵) هدف از این مطالعه ارزیابی گلخانه ای تأثیر سطوح مختلف کمپوست، کود گوسفند ی و کود گاوی بر وزن خشک وترکیب شیمیایی ریشه گیاه سویا(Glycine max L.) رقم ویلیامز ۳۲۳۷ (Wiliams)و رقمAمی باشد . به منظور بررسی اثر شوری کودهای آلی با و بدون آبشو ئی به خاک اضافه شدند . تیمارها شامل سه نوع کود آبشو یی به صورت طرح بلوک کام ً لا تصادفی با سه تکرار بود . گیاهان به ،۱ ، مدت شانزده هفته در خاک رشد داده شدند. در پایان هفته شانزدهم گیاهان برداشت شدند.نتایج این مطالعه نشان داد که در هر دو رقم سویا کاربرد کمپوست باعث افزایش میانگین وزن خشک شاخساره گردید. هرچند که کاربرد چهار درصد کود گاوی یا گوسفندی باعث کاهش وزن خشک گیاه گردید. علت کاهش وزن شاخساره گیاه می تواند بدلیل شوری بالای ناشی از کاربرد کود باشد. در هر دو رقم مورد مطالعه کاربرد کمپوست باعث افزایش معن یداری در غلظت نیتروژن شاخساره شد. در رقم ویلیامز آبشویی کود گوسفندی سبب کاهش معن یدار در میانگین غلظت نیتروژن شاخساره گردید. رسولی ( ۱۳۸۲ ) با مصرف کود گاوی، گوسفندی و کمپوست به ترتیب افزایش، افزایش و کاهش نیتروژن گیاه گندم را گزارش کرد.