سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه احمدلو – دانشجوی کارشناسیارشد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس، نور
مسعود طبری کوچکسرایی – دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس ، نور

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر کود آلی بر بیوماس اندامهای هوایی چهار گونه سوزنی برگ سرونقرهای، زربین، کاج حلب و کاج بروسیا، ترکیبات مختلف خاک همراه با کود آلی مخلوط شد و در ۲۵۶۰ حلقه گلدان پلاستیکی به صورت طرح کاملاً تصادفی در نهالستان کلوده محمودآباد – آمل استفاده گردید . در اواخر بهار سال اول میزان بیوماس تر اندامهای هوایی هر گونه جمع – آوری و وزن شدند و بیوماس خشک آنها نیز پس از قرار گرفتن در آون با دمای ۵۵ ? c به مدت ۳۶ ساعت، تعیین شد . نتایج این تحقیق نشان داد که میزان بیوماس اندامهای هوایی هر گونه تحت تأثیر تیمارهای نسبت مقادیر مختلف کود آلی با خاک تغییر نکرد در سطحp< 0.05 معنیدار نیست . همچنین همبستگی میزان بیوماس بین وزن تر و وزن خشک اندام هوایی در سطحp< 0.05 معنیدار بود .