سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
سکینه غفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، دانشگاه گنبدکاووس
علی نخ زری مقدم – اساتید دانشگاه گنبد کاووس
علی راحمی کاریزکی – اساتید دانشگاه گنبد کاووس
محمد صلاحی – کارشناس ارشد ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد

چکیده:
جهت بررسی اثر کود گوگرد و باکتری تیوباسیلوس بر عملکرد دانه، درصد و عملکرد روغن آفتابگردان، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه گنبد کاووس اجرا شد. عامل گوگرد شامل عدم مصرف و مصرف ۲۰۰، ۴۰۰ و ۶۰۰ کیلوگرم گوگرد در هکتار و عامل میزان باکتری شامل عدم مصرف و مصرف ۱۰، ۲۰ و ۳۰ کیلوگرم تیوباسیلوس در هکتار بود. بیش ترین عملکرد دانه، درصد روغن و عملکرد روغن از تیمار مصرف ۶۰۰ کیلوگرم گوگرد در هکتار و همچنین ۳۰ کیلوگرم تیوباسیلوس در هکتار به دست آمد.