سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: یازدهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا امداد – دانشجوی دوره دکتری دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
حسین فرداد – دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
حمید سیادت – استاد پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

وقتی به علت اثر نمک های خاص، میزان نفوذ آب به داخل خاک چنان کاهش یابد که آب کافی در اختیار گیاه قرار نگرفته و عملکرد محصول کاهش می یابد ، مشکل نفوذپذیری که ناشی از کیفیت آب آبیاری است پیش می آید . مدیریت و طراحی مناسب سیستم های آبیاری مستلزم اطلاع از جزئی ات خصوصیات نفوذپذیری آب در خاک است که بایستی تعیین شود . نفوذپذیری نهایی خاک (Basic Infiltration Rate)از خواص خاک بوده و در اثر اعمال کیفیت های مختلف آب آبیاری تغییر می کند . در این راستا تغییرات نفوذپذیری نهایی خاک در آبیاری جویچه ای توسط روش شیار مسدود(Blocked Furrow) در دو حالت وجود و عدم وجود گیاه مورد بررسی واقع شد . تیمارهای آب آبیاری شامل سه تیمار کیفیت آب بهصورت شاهد (Ec=0/6 dS/m , SAR=0/( 9 و دو تیمار شوری به صورت ۲ و ۶ دسی زیمنس بر متر بانسبت جذبی سدیم(SAR) به ترتیب ۱۰ و ۳۰ بودند . تیمارهای کیفیت آ ب با اضافه نمودن نمک کلرورسدیم به تیمار شاهد حاصل گردیدند . نتایج نشان داد که با افزایش نسبت جذبی سدیم ، سرعت نفوذپذیری نهایی خاک در پایان دوره به صورت معنی داری نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت . سرعت نفوذپذیری نهایی خاک در تیمار با نسبت جذبی سدیم (SAR) زیاد، د ر حدود ۴۳ درصد نسبت به تیمار شاهد در پایان دوره کاهش یافت . همچنین تغییرات معنی داری از سرعت نفوذ نهایی در تیمارها ملاحظه گردید .
نفوذپذیری ضعیف خاک تأمین آب گیاه را دشوار نموده و با ایجاد سله، تجمع آب در سطح خاک، عدم تهویه و مسایل تغذیه گیاهی مشکلات کشت و کار را دو چندان می کند.