سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

اصغر مشهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
احمد گلچین – دانشیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
حسین بشارتی – استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

چکیده:

کشت گیاهان در خاکهای آهکی که ًمعمولا pH بالایی دارند، جذب عناصر غذایی نظیر فسفر، آهن، روی، مس و منگنز توسط گیاه دچار اختلال شده و رشد گیاه محدود میشود . بنابراین این احتمال وجود دارد که با مصرف گوگرد در چنین خاکهایی بتوان این مشکل را کاهش داد ] زرین کفش، [.۱۳۶۳ گوگرد عنصری پودری است زرد رنگ که در آب نامحلول بوده و در خاک در حضور میکرواورگانیسیمهای شیمیولیتوتروف ( به ویژه (Thiobacillus و شیمیواورگانوتروف ( قارچها، باکتریها و اکتینومیستها ) به خوبی اکسید شده و به اسید سولفوریک تبدیل میشود . در این فرایند به ازای هر مول گوگرد عنصری دو مول یون + H آزاد شده که سبب اسیدی شدن خاک میشود . شدت اکسیداسیون گوگرد به نوع میکرواورگانیسیم، مقدار و اندازه ذرات گوگرد، زمان، رطوبت، pH و دمای خاک بستگی داشته ولی میزان کاهش pH وابسته به ظرفیت بافری خاکهاست که تحت تأثیر درصد رس، مادهآلی و آهک استبشارتی و همکاران [.۱۳۷۷ به منظور بررسی اثر گوگرد در جذب آهن، روی و منگنز بوسیله سه گیاه ذرت، سورگوم و سویا در یک خاک لوم رسی با ۴۰ درصد آهک یک آزمایش مزرعهای انجام دادند و مشاهده کردند که مصرف گوگرد نسبت به شاهد بطور معنیداری pH و غلظت بیکربنات خاک را کاهش داده و میزان Fe, Zn و Mn قابل جذب گیاه را افزایش داد . همچنین مقدار آهن و روی جذب شده توسط گیاهان افزایش معنیداری را نشان داد و کلروز گیاهان بر طرف گردید ] کلباسی و همکاران [.۱۹۸۸ از آنجا که قسمت اعظم خاکهای ایران آهکی است و سالانه مقدار زیادی گوگرد در صنایع نفت و گاز داخل کشور و به قیمت ارزان تولید میشود لذا امکان استفاده از گوگرد همراه با باکتریهای تیوباسیلوس به منظور کاهش موضعی pH و افزایش قابلیت جذب عناصر کم مصرف و فسفر وجود دارد، هدف از این تحقیق بررسی تأثیر گوگرد همراه با تلقیح بر خصوصیات شیمیایی یک خاک آهکی و قابلیت جذب عناصر غذایی برای گیاه زراعی سیر میباشد .