سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت، دانشجو و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهزاد معین – دانشکده فنی و مهندسی، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، ز
حسین مرادی – دانشکده فنی و مهندسی، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، ز

چکیده:

اجرای طرحهای تحقیقی و پژوهشی لازمه رسیدن به مرزهای دانش و فن آوری در همه زمینه هاست. اهمیت و ضرورت اجرای طرح های تحقیقاتی به حدی است که شاید بتوان گفت، نفس انجام چنین کارهاییحتی اگر هم به نتیجه عملی در کوتاه مدت نرسدراه را برای سایر محققان هموار و دست یافتنی می کند.
در این نوشتار سعی می شود باتوجه به ماهیت علم، استعداد ایرانی، برنامه ریزی، توجه به فکر و تصمیم های اهل نظر، شیوه والگویی نسبتاً نوین، برای برطرف کردن مشکلات علمی و پژوهشی
کشور در قالب ایجاد یک مرکز علمی و تحقیقاتی درسطح ملی که کلیه امورمربوط به پژوهش وتحقیق درجامعه را برنامه ریزی، هدایت وراهنمایی کرده ونتایج بدست آمده را به جامعه علمی کشور
گزارش وعرضه مِی نماید. از وِیژگِیهاِی اِین مرکزمِی توان به برخِی از موارد زِیر اشاره کرد؛در اِین مرکز ازتمامی صاحب نظران، متفکران وصاحبان اندیشه در هررشته ای حضورداشتهدرراستای تحقق سندچشم انداز بیست ساله مشکلات پیشرفت وموانع توسعه علمی کشور راشناسایی مِی نماید. تمامِی مراکز دولتی وخصوصی که می خواهند درحوزه تحقیق وارد شوند، باید به نحوی با این مرکز ارتباط مستقِیم داشته باشند. پژوهشگران بامراجعه به این مرکز باگزارش تواناهایی خود یا ارائه طرح وایده خود به مرکز، از سوی متخصصان مرکز راهنمایی وحمایت مِی شوند. ازتمامی طرح های تحقیقاتی انجام شده درکشور نسخه ای درآرشیو مرکز وجود دارد، تا محققان هنگام مراجعه از روند وکم وکیف کارهای قبلی اطلاع پیدا کنندو این مرکز ازنظر تامین بودجه می تواند کاملا خود کفا باشد