سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزی درسی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن خادمی – عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
محمدرضا یوسف زاده چوسری – دانشجوی دکتری رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه شیراز

چکیده:

مدارس امروزه اعم از پیش دبستان، دبستان، راهنمایی، دبیرستان با توجه به اوضاع حاکم بر جهان معاصر برای زنده و مؤثر ماندن خود ناگزیرند به انتقاد از خود به پردازند وهمه مقولات درونی و بیرونی خود شامل مدیریت ،برنامه درسی ،موقعیت و . . . را مورد برسی تحلیلی قرار می دهند . م دارس امروزه باید نقش درمانگاه و مراکز توان بخشی را ایفا کنند یعنی تنها نباید به معلومات کلیشه ای بیندیشند بلکه باید رشد شخصیت سالم را معیار اساسی فعالیتهای خود قرار دهند دراین راستایک بخش مهم از برنامه های مدرسه که می توانند به تکامل شخصیت مطلوب و تسهیل رشد اجتماعی و بر انگیختن رغبتها وعمق بخشیدن به برنامه های درسی الزامی و تخصصی و آموزش مهارتهای زندگی و تقویت قدرت انتخاب و نهایتاً تامین بهداشت روانی دانش آموزان کمک مؤثری نمایند برنامه های مربوط به دروس انتخابی هستند که متاسفانه علیرغم نقش بسیار حیاتی و سازنده آنها در نظام آموزشی ما چندان مورد توجه قرار نگرفته وبه تعبیر دیگر مورد بی مهری واقع شده اند بر این اساس در این مقاله ضمن بیان تعاریف و کار کردها و ارائه تصویری از دروس انتخابی ، وضعیت موجود دروس انتخابی دوره متوسطه را مورد نقد و برسی قرار داده و نهایتاً پیشنهاداتی در خصوص بهبود این برنامه ها ارائه خواهد شد