سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه نظام اجرایی پروژه های عمرانی، صنعتی و شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید ارشادمنش – معاون مهندس وزیر دفاع و پ ن م ، مجری طرح های عمرانی ، مدرس دانشگاه
عزیز رضایی خلیل آباد – کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت ، مجری طرح های عمرانی ، مدیر اجرایی ،
سیدعظیم حسینی – کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی (

چکیده:

پروژه های زیر بنایی و عمرانی در هر کشوری ، زیرساخت های و آبادانی آن کشور را تشکیل می دهنـد . در اجرای این پروژه ها تأمین منابع مالی دغدغه مهم و اولیه مـی باشـد بـا توجـه بـه کمبـود تاسیـسات و زیـر ساختهای زیر بنایی در کشور از یکسو و کمبود منابع سرمایه ای از سوی دیگربه سرمایه از نقش غیر فابـل انکاری در این میان برخوردار می باشد .
یک شرکت پیمانکاری که مایل به مشارکت در اجرای پروژه های بزرگ می باشـد بـا عنایـت بـه کمبـود سرمایه خود و میل به مشارکت با دیگر طرفهای مطرح قطعاً باید اطلاعات دقیقی از چگونگی و روش هـای تأمین مالی و مسائل مختلفی که در ارتباط با این موضوع مطرح می باشد را داشته باشد تـا بتوانـد بـا حفـظ حقوق طرفین کارامور مربوط را به نحو مطلوب و بهینه به انجام برساند .
فر آیند تأمین مالی جهت سرمایه گذاری در پروژه هـای زیربنـایی عمرانـی دارای ویژگیهـا، پیچیـدگی و چالش های خاص خود می باشد . تأمین منابع مالی برای این پروژه ها از دو منبع داخلی و خارجی انجام می شود .
عوامل و اهرمهای مالی لازم از منابع داخلی عبارتند از :
الف – بورس اوراق بهادار
ب – فروش اوراق مشارکت
ج – استفاده از وجوه صندوق های بیمه و بازنشستگی
د – استفاده از دارایی های بی مصرف و یا کم مصرف واحدهای اقتصادی
استفاده از منابع خارجی را نیز با توجه به شیوه های مختلفی که انجام می شود بطور کلی مـی تـوان بـه دو روش زیر تقسیم بندی نمود :الف – روش های قرضی ب – روش های غیر قرضی