سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ابراهیم عبدی اقدم – عضو هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
بهروز میرزایی ضیاپور – عضو هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
مصطفی رحیمی – عضوهیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

نشتی (Blowby) و جریان از میان شکاف های (Crevices) محفظه ی سیلندر موتور از پدیده هایی هستند که روی عملکرد موتور و میزان آلاینده های خروجی آن تأًثیر می گذارند. همچنین این پدیده ها روی فشار، دما و مقدار بار داخل سیلندر در طول سیکل مؤثرند. مطالعه و تایید زیر مدل این پدیده ها در غیاب اشتعال می تواند از اثرات پدیده های توام با اشتعال روی آن جلوگیری کند . در این بررسی زیر مدل نشتی و جریان از میان شکافها در حالت موتورگردانی با استفاده از تئوری حجم -روزنه در یک موتور تحقیقاتی دو زمانه مورد توجه قرار گرفته است . دمای دیواره سیلندر، دمای ورودی، فشار داخل سیلندر و ابعاد هندسی درزها و شکاف های بین سیلندر ، پیستون ، رینگ اندازه گیری شده است. فشار داخل سیلندر در طول سیکل بوسیلة ترانسد یوسر فشار پیزوالکتریک و بخش فشار پایین سیکل به کمک ترانسدیوسر فشار پیزورزستیو به قصد رفرانس کردن اندازه گیری شده است . نتایج حاصله انطباق بسیار خوبی را بین فشار داده های تجربی و مدل در سه نسبت تراکم مورد آزمایش ۷٫۶ ، ۱۰٫۲ و ۱۲٫۴ نشان می دهد بطوری که حداکثر انحراف مورد تایید حدود ۳% است . همچنین حداکثر افت جرم سیلندر در حدودaTDC 4° اتفاق می افتد و با افزایش نسبت تراکم این افت بیشتر می شود . بعد از وقوع حداکثر افت، جریان معکوس از شکاف بالا به داخل سیلندر صورت می گیرد.