مقاله تئوري هاي پرداخت سود، پيام دهي و عملکرد عملياتي شرکت متعاقب تغييرات سود نقدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش هاي حسابداري مالي از صفحه ۶۳ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: تئوري هاي پرداخت سود، پيام دهي و عملکرد عملياتي شرکت متعاقب تغييرات سود نقدي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سود سهام
مقاله تئوري پيام دهي
مقاله عملکرد عملياتي شرکت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كردستاني غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري محمود
جناب آقای / سرکار خانم: رحيم پور محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سود نقدي به عنوان يکي از شيوه هاي توزيع جريان نقدي بين مالکان از اهميت بالايي برخوردار است. شرکت ها ممکن است به دلايل متعددي اقدام به توزيع سود کنند. تئوري هاي پيام دهي توزيع سود نقدي را تبيين مي کنند.
بر اساس اين تئوري ها، مديريت زماني اقدام به افزايش سود نقدي مي کند که از سودآوري آتي شرکت مطمئن باشد. بنابراين، توزيع سود نقدي مي تواند حاوي پيام مثبتي از سودآوري آتي شرکت باشد.
در اين تحقيق، فرضيه پيام دهي سود نقدي از طريق بررسي عملکرد عملياتي شرکت بعد از اعلان سود نقدي بررسي شده است. نمونه آماري تحقيق شامل ۸۹ شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي دوره زماني ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۶ مي شود. فرضيه تحقيق با استفاده از مدل هاي رگرسيون خطي و غيرخطي مورد آزمون قرار گرفت. برآورد مدل خطي، افزودن متغير کنترلي به مدل خطي و برآورد مدل غير خطي در حضور متغيرهاي کنترلي شواهدي ارايه مي کنند که نشان مي دهد کاهش سود نقدي حاوي اطلاعات مهمي درباره کاهش سودهاي آتي شرکت است، ولي افزايش سود نقدي از افزايش سودهاي آتي خبر نمي دهد. بنابراين، فرضيه پيام رساني سود نقدي مبني بر اينکه مديريت با افزايش سود سهام در مورد سودآوري آتي شرکت پيام مي دهد، در بورس اوراق بهادار تهران تاييد نمي شود.