سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سودابه سلیمانی –
علیرضا شیرانی –
علیمحمد رنجبر –

چکیده:

در سالهای اخیر، بسیاری از کشورها در اقصی نقاط جهان به خصوصی سازی و تجدید ساختار در صنعت برق روی آورده اند. هدف از این
فعالیتها، ایجاد یک محیط رقابتی برای دادوستد برق و در آخر افزایش رفاه اجتماعی، پایین آمدن قیمت برق و… بوده است. به این ترتیب
برای فروش برق بازارهایی ترتیب داده شده است که در آن تولیدکنندگان با هم به رقابت م یپردازند. این رقابت در قالب یک بازی است که
بازیکنان آن تولیدکنندگان برق می باشند. در بازارهای برق بوجود آمده، از آنجا که تعداد تولیدکنندگان محدود می باشد، رقابت کامل برقرار
نمی شود و حتی در بعضی حالات بعضی از تولیدکنندگان بزرگ، بازار را در راستای اهداف خود سوق م یدهند. لذا رقابت بصورت ناقص ۱
خواهد بود و براساس سطح رقابت، مدل بازار متفاوت م یگردد. همچنین ساختار شبکه برق و محدودیتهای آن، یکی دیگر از عوامل در ایجاد
رقابت ناقص م یباشد.
در این مقاله مفاهیم اصلی تئوری بازی (مدل راهبردی آن) بیان گردیده است و در ادامه سه مدل بازار برق رقابت ناقص که اساس آنها نیز
بازی می باشد، معرفی گردید هاند.