سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد طاهرشمسی – استادیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرهاد ایمان شعار – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- آب، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

تئوری پاسخ برای پیش بینی جهت و میزان تغییرات پارامترهای مختلف رودخانه های رسوبی از یک رژیم به رژیمی دیگر با توجه به تغییرات محیطی و انسانی توسعه یافته است. این تئوری کاربرد تمایل رودخانه های رسوبی برای رسیدن به تعادل دینامیکی بعد از به هم خوردن حالت عادی تحت عوامل شدید بیرونی را، نشان میدهد. در این تئوری ازمفاهیم مختلفی استفاده شده است که از آن جمله می توان به افت انرژی (توان جریان و توان واحد جریان)، انتقال رسوب، ضریب اصطکاکم و عدد فرود اشاره کرد. در این تئوری پارامترهای هیدرولیکی استفاده شده در تئوری رژیم به صورت کلی تر مورد ارزیابی و استنتاج قرار می گیرند و سپس رابطه ای متشکل از این پارامترها به عنوان پاسخ رودخانه معرفی میشود که نحوه تنظیم و تغییر پارامترهای عمق، عرض، شیب و زبری کانال را بیان می کند. این تئوری بدوا در مورد ۸ سری از داده های گزارش شده برای رودخانه های مصر و آمریکا آزمایش شده است. در این تحقیق، تئوری مذکور برای ۴ سری از داده های رودخانه های ایران بکار گرفته شد. نتایج نشان می دهد که مقادیر پیش بینی شده از دقت قابل قبولی برخوردار است.